Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

Daty

Kalendarium dziejów Mirosławca:

· początek XIII w. – według Nowackiego w Mirosławcu istniał kościół parafialny „niewiadomego tytułu”

· 1314 – po raz pierwszy pojawia się w tzw. dyplomatach pojęcie: ,,antiqua via marchionis” (szlak z Choszczna w kierunku na Człuchów przez wieś zwaną Łowicz i Frydland Marchijski). Mirosławiec wymieniany jest w przywileju z 2 lutego 1314 roku, wystawionego przez Henryka i Jana z rodu Wedlów. Pierwszymi rajcami, którzy objęli opiekę nad lokacją byli bracia Jan i Henryk Kienkenstocke, których przywilej nazywa „rajcami założycielami” tego miasta. Przywilej Mirosławca z 1314 r. znajduje się m.in. w wałeckich aktach grodzkich pod rokiem 1565 oraz we „Fragmentach historycznych” J.I. Bocheńskiego. Miasto zostało lokowane na terenie szerokiej, bagnistej doliny przy ważnym szlaku komunikacyjnym i handlowym, przy tzw. „drodze marchijskiej”, łączącej Brandenburgię z Zakonem Krzyżackim. W latach 1314–1448 Wedlowie występują jako właściciele miasta Frydland, brak natomiast wiadomości o przynależności własnościowej okolicznych wsi

· początek XIV w. – Mirosławiec w granicach Brandenburgii, Nowej Marchii i państwa krzyżackiego. Obok miasta zostaje zbudowany pierwotny zamek Wedlów. Ślady zamku na wschód od rynku są pozostałością późniejszej budowli (pałacu) z XVIII wieku, wzniesionej po pożarze całego miasta i zamku w 1719 roku

· 1368 – Mirosławiec w granicach Polski. Przyjmuje się, że od roku 1368 ziemia wałecka (w tym Mirosławiec) wróciła pod polskie panowanie, jednak informujący o tym dokument wymienia tylko miejscowości należące do margrabiego, a potem do króla polskiego (Czaplinek, Drahim, Wałcz). Stanowisko Wedlów z Mirosławca przez dłuższy czas było jeszcze niejasne

· 1395 – pożar kościoła im. Marii Magdaleny i całego miasta

· 1409 – wojska Arndta v. Baden wójta Nowej Marchii zajęły Frydland

· 1466 – Mirosławiec wchodzi w skład starostwa drahimskiego. Właścicielem są Wedlowie, którzy odłączywszy się od Wedlów-Tuczyńskich przyjęli nazwisko Frydlandzkich. Po nich właścicielem Mirosławca zostali Blankenburgowie

· 1553 – pożar całego miasta

· 1545 – zostaje rozebrany i ograbiony kościół Marii Magdaleny, pleban i wikariusze opuścili miasto

· 1556-1565 – w Mirosławcu doszło do ostrego konfliktu mieszkańców z Jerzym Wedlem. Przebieg konfliktu opisuje w swojej publikacji E. Berg, autor podkreśla bezwzględną dominację dziedzica miasteczka i włości Jerzego Wedla, który lekceważył próby interwencji ze strony króla Zygmunta na rzecz mieszczan broniących swoich praw

· 1565 – Zygmunt August na prośbę mieszczan zatwierdza przywilej z 1314 r. dotyczący dochodów miasta

· 1594 – w odwecie za najazdy i grabieże Henryka Blankenburga okoliczna szlachta zebrała siły i dokonała słynnego najazdu na Mirosławiec, używając przy tym armat, zdobyto zamek i ograbiono całe miasto

· 1599 – w dokumentach podziałowych Mirosławca wymienia się „35 mieszczan na 21 włókach....w części Frydlanckich (dawniej Wedlowie) w tym 15 rzemieślników (5 tkaczy, 4 sukienników, 2 szewców, bednarz, murarz, kuśnierz, piekarz)... w części Henryka Blankenburga wymieniono 33 mieszczan na 21 włókach w tym 15 rzemieślników (4 szewców, 3 tkaczy, sukiennik, krawiec, kuśnierz, tokarz, kołodziej, ślusarz, zdun, rzeźnik)”

· 1616 – podział kompleksu dóbr Mirosławskich

· 1719 – wielki pożar miasta i zamku

· 1772 – w wyniku I rozbioru Polski Mirosławiec znalazł się w zaborze pruskim

· 1731-1745 – zbudowano na miejscu zamku pałac – budowlę utrzymaną w stylu baroku holenderskiego, z dziedzińcem, fosą i parkiem przypałacowym

· 1783 – Mirosławiec liczył 1305 mieszkańców, natomiast w 1793 r. – 673

· 1796–1801 – w tych latach mieszkał przez jakiś czas, uczył się a później wyjechał do Berlina Karol Fryderyk Klöden (1786-1856), wybitny pedagog i reformator systemu kształcenia zawodowego, założyciel pierwszej w Niemczech, średniej szkoły zawodowej w Berlinie

· 1791–1813 – w tym okresie przebywał w Mirosławcu Akiba Eger, kierował gminą żydowską w Mirosławcu, prowadził tu słynną szkołę talmudyczną (zwaną Jeschiba lub Jesziwa), później został nadrabinem Poznania, słynny na całą Europę wschodnią

· 1804 – w Mirosławcu zamieszkuje 1806 osób, w tym 859 Żydów

· 1806 – pod Mirosławcem stacjonują wojska napoleońskie. W drodze do Królewca (uciekała przed wojskami napoleońskimi) w Mirosławcu zatrzymuje się na jedną noc królowa Luiza – żona Fryderyka Wilhelma III

· 1836 – umiera ostatni właściciel Mirosławca baron von Blankenburg

· 1868 – w mieście znajdowała się komisja sądowa, magistrat, urząd celny, poczta, synagoga żydowska, miejska szkoła protestancka, szkoła żydowska, prywatna szkoła wyższa dla dziewcząt oraz apteka

· 1879 – budowa szosy Wałcz-Mirosławiec

· 1885 – dobudowano do kościoła neogotycką wieżę

· 1890 – pożar pałacu

· 1900 – Mirosławiec uzyskuje połączenie kolejowe z Drawskiem i Kaliszem Pomorskim, liczył wówczas 2233 mieszkańców

· 1910 – Mirosławiec liczył 1929 mieszkańców

· 1916/18 – podłączenie Mirosławca do sieci wysokiego napięcia

· 1922 – Mirosławiec w prowincji „Marchia Graniczna Poznań-Prusy Zachodnie”

· 1929 – w Mirosławcu istniały dwa tartaki, farbiarnia i betoniarnia

II 1945 – zdobycie miasta przez żołnierzy 1 Armii WP

Dodatkowe informacje