Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

KRONIKA MIROSŁAWCA

 

 

początek XIII w. – według Nowackiego w Mirosławcu istniał kościół parafialny „niewiadomego tytułu”.

1303 - Mirosławiec otrzymuje prawa miejskie od władających przejściowo na tym terenie Brandenburczyków (brak dokumentów i zapisów potwierdzających to wydarzenie).

1314 – po raz pierwszy pojawia się w tzw. dyplomatach pojęcie: ,,antiqua via marchionis” (szlak z Choszczna w kierunku na Człuchów przez wieś zwaną Łowicz i Frydland Marchijski). Mirosławiec wymieniany jest w przywileju z 2 lutego 1314 roku, wystawionego przez Henryka i Jana z rodu Wedlów. Pierwszymi rajcami, którzy objęli opiekę nad lokacją byli bracia Jan i Henryk Kienkenstocke, których przywilej nazywa „rajcami założycielami” tego miasta. Przywilej Mirosławca z 1314 r. znajduje się m.in. w wałeckich aktach grodzkich pod rokiem 1565 oraz we „Fragmentach historycznych” J.I. Bocheńskiego. Miasto zostało lokowane na terenie szerokiej, bagnistej doliny przy ważnym szlaku komunikacyjnym i handlowym, przy tzw. „drodze marchijskiej”, łączącej Brandenburgię z Zakonem Krzyżackim. W latach 1314–1448 Wedlowie występują jako właściciele miasta Frydland, brak natomiast wiadomości o przynależności własnościowej okolicznych wsi.

1368 - Mirosławiec pod nazwą Nowy Frydland przywrócony zostaje Polsce.

początek XIV w.Mirosławiec w granicach Brandenburgii, Nowej Marchii i państwa krzyżackiego. Obok miasta zostaje zbudowany pierwotny zamek Wedlów. Ślady zamku na wschód od rynku są pozostałością późniejszej budowli (pałacu) z XVIII wieku, wzniesionej po pożarze całego miasta i zamku w 1719 roku.

1368 – Mirosławiec w granicach Polski. Przyjmuje się, że od roku 1368 ziemia wałecka (w tym Mirosławiec) wróciła pod polskie panowanie, jednak informujący o tym dokument wymienia tylko miejscowości należące do margrabiego, a potem do króla polskiego (Czaplinek, Drahim, Wałcz). Stanowisko Wedlów z Mirosławca przez dłuższy czas było jeszcze niejasne.

sierpień 1049 - zajęcie miasta przez Krzyżaków.

1395 – pożar kościoła im. Marii Magdaleny i całego miasta.

1409 wojska Arndta v. Baden wójta Nowej Marchii zajęły Frydland.

1466 – Mirosławiec wchodzi w skład starostwa drahimskiego. Właścicielem są Wedlowie, którzy odłączywszy się od Wedlów - Tuczyńskich przyjęli nazwisko Frydlandzkich. Po nich właścicielem Mirosławca zostali Blankenburgowie.

1553 – po raz drugi ogień strawił Mirosławiec.

1545 – zostaje rozebrany i ograbiony kościół Marii Magdaleny, pleban i wikariusze opuścili miasto.

1556-1565 – w Mirosławcu doszło do ostrego konfliktu mieszkańców z Jerzym Wedlem. Przebieg konfliktu opisuje w swojej publikacji E. Berg, autor podkreśla bezwzględną dominację dziedzica miasteczka i włości Jerzego Wedla, który lekceważył próby interwencji ze strony króla Zygmunta na rzecz mieszczan broniących swoich praw.

1565 – Zygmunt August na prośbę mieszczan zatwierdza przywilej z 1314 r. dotyczący dochodów miasta.

1591 - zjazd okolicznej szlachty na Mirosławiec, a celem wyprawy było wypędzenie Blankerburga.

1594 – w odwecie za najazdy i grabieże Henryka Blankenburga okoliczna szlachta zebrała siły i dokonała słynnego najazdu na Mirosławiec, używając przy tym armat, zdobyto zamek i ograbiono całe miasto.

1599 – w dokumentach podziałowych Mirosławca wymienia się „35 mieszczan na 21 włókach....w części Frydlanckich (dawniej Wedlowie) w tym 15 rzemieślników (5 tkaczy, 4 sukienników, 2 szewców, bednarz, murarz, kuśnierz, piekarz)... w części Henryka Blankenburga wymieniono 33 mieszczan na 21 włókach w tym 15 rzemieślników (4 szewców, 3 tkaczy, sukiennik, krawiec, kuśnierz, tokarz, kołodziej, ślusarz, zdun, rzeźnik)”.

1616 – podział kompleksu dóbr Mirosławskich.

uot;text-align: justify; line-height: 150%;">Koniec XVII wieku – do życia na stałe wchodzi pieczęć miasta, której wzór do dziś jest herbem Mirosławca. Jest to tarcza cztero polowa z wyobrażonymi dwukrotnie na przemian: białą głową kozła ze złotymi rogami na niebieskim tle oraz białym krzyżem maltańskim na tle czerwonym.

1719 – wielki pożar miasta i zamku.

1731 - po pożarze siedziby rodu Dionizy Blankerburg rozpoczyna budowę pałacu.

1758 - kolejny pożar miasta.

1772 - w wyniku I rozbioru Polski Mirosławiec znalazł się w zaborze pruskim.

1776 - w mieście działa 90 rzemieślników, w tym 32 szewców i 10 krawców.

1783 – Mirosławiec liczył 1305 mieszkańców, natomiast w 1793 r. – 673.

1796–1801 – w tych latach mieszkał przez jakiś czas, uczył się a później wyjechał do Berlina Karol Fryderyk Klöden (1786-1856), wybitny pedagog i reformator systemu kształcenia zawodowego, założyciel pierwszej w Niemczech, średniej szkoły zawodowej w Berlinie.

1796 - pożar miasta.

1791–1813 – w tym okresie przebywał w Mirosławcu Akiba Eger, kierował gminą żydowską w Mirosławcu, prowadził tu słynną szkołę talmudyczną (zwaną Jeschiba lub Jesziwa), później został nadrabinem Poznania, słynny na całą Europę wschodnią.

XIX w. - rozwój rzemiosła i handlu. W ciągu roku odbywa się 7 jarmarków.

1804 – w Mirosławcu zamieszkuje 1806 osób, w tym 859 Żydów.

1806 – pod Mirosławcem stacjonują wojska napoleońskie. W drodze do Królewca (uciekała przed wojskami napoleońskimi) w Mirosławcu zatrzymuje się na jedną noc królowa Luiza – żona Fryderyka Wilhelma III.

1836 – umiera ostatni właściciel Mirosławca baron von Blankenburg.

1868 – w mieście znajdowała się komisja sądowa, magistrat, urząd celny, poczta, synagoga żydowska, miejska szkoła protestancka, szkoła żydowska, prywatna szkoła wyższa dla dziewcząt oraz apteka.

1879 – budowa szosy Wałcz-Mirosławiec.

1885 – dobudowano do kościoła neogotycką wieżę.

1890 - pożar pałacu.

1900 – Mirosławiec uzyskuje połączenie kolejowe z Drawskiem i Kaliszem Pomorskim, liczył wówczas 2233 mieszkańców.

1910 – Mirosławiec liczył 1929 mieszkańców.

1916/18 – podłączenie Mirosławca do sieci wysokiego napięcia.

1922 – Mirosławiec w prowincji „Marchia Graniczna Poznań-Prusy Zachodnie”.

1937 - w Mirosławcu działają: dwa tartaki , farbiarnia i betoniarnia.

10 luty 1945 - Wyzwolenie Mirosławca. W walkach o miasto po raz pierwszy od początku bitwy o Wał Pomorski wykorzystano wszystkie siły pancerne I Armii Wojska Polskiego.

Luty 1945 - utworzenie Milicji Obywatelskiej. Pierwszym komendantem w Mirosławcu był por. Michał Kurbała, a jego zastępcą –Bolesław Ząbek.

Czerwiec 1945 - utworzenie komórek PPR przy posterunku MO w Mirosławcu.

3 grudnia 1945 - sporządzenie pierwszego aktu urodzenia w mirosławieckim USC dla córki Marceliny i Aleksandra Szadenów.

Grudzień 1945 - powstaje Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska”. Jej założycielem jest Franciszek Janecki.

11 luty 1946 - Burmistrzem zostaje Marian Kuszycki.

1946 - z ramienia KP PPR w Wałczu wiceburmistrzem mianowano Leona Wadowskiego.

1946 - uruchomienie Młyna Kosiakowo w Mirosławcu. Powstaje nadleśnictwo w Orlu. Mirosławiec liczy 827 Mieszkańców.

Kwiecień 1947 - utworzenie koła Ligi Kobiet Polskich.

I połowa 1947 - akcja przesiedleńcza ludności niemieckiej mieszkającej w Mirosławcu i pobliskich osadach.

Grudzień 1948 – powstaje Gminny Ośrodek Maszynowy.

10 grudnia 1948 – założenie Biblioteki Miejskiej przez Bernarda Jakubowskiego-kierownika Biblioteki Powiatowej w Wałczu. Pierwszym bibliotekarzem został Zenon Wiktorski. Bibliotekę powołano na podstawie uchwały prezydium MRN 28 stycznia 1949 r.

1 luty 1949 – otwarcie biblioteki w Mirosławcu.

1951 powstanie Państwowego Ośrodka Mieszkaniowego.

4 – 5 maj 1966 – uroczysty wiec z okazji pobytu na ziemi wałeckiej sztafety tysiąclecia Chełm Lubelski –Kołobrzeg-Siekierki.

1 września 1967 – powstanie Zasadniczej Szkoły Leśnej dla pracujących w Orlu.

1 września 1968 – powstanie Zasadniczej Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Mirosławcu.

4 maj 1969 – otwarcie Izby Pamięci Narodowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mirosławcu.

8 sierpnia 1970 – po raz pierwszy w USC odbyło się nadanie imienia.

5 lipca 1971 – rozpoczęto produkcję w zakładach Rowerowych ,,Predom - Romet” w Mirosławcu.

1 września 1971 – powstanie Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Mirosławcu.

1971 – Otwarcie Miejskiego Domu Kultury w Mirosławcu.

1 stycznia 1973 – w wyniku zmian struktury terenowych organów administracyjnych powstaje miasto i gmina Mirosławiec.

8 luty 1975 – uroczyste wręczenie dowodów osobistych w 30 rocznice wyzwolenia miasta.

8 maj 1975 – ufundowanie przez komitet rodzicielski sztandaru dla szkoły Podstawowej w Mirosławcu.

25 maj 1975 – podniesienie bandery na statku MS ,,Mirosławiec” w Świnoujściu. Matką chrzestną została Józefa Balawejder.

22 lipca 1975 – oddanie do użytku Parku Miejskiego w Mirosławcu.

30 września 1975 odsłonięcie pomnika ku czci żołnierzy poległych w walce o wyzwolenie miasta.

24 stycznia 1977 – oddanie do użytku bloku spółdzielczego dla 50 rodzin.

13 czerwca 1978 – otwarcie stanicy harcerskiej w Próchnówku.

17 maj 1979 otwarcie kawiarni ,,Mira” przy domu handlowym w Mirosławcu.

13 czerwca 1979 otwarcie stanicy harcerskiej w Piecniku.

1983-84 - budowa i otwarcie Muzeum Walk o Wał Pomorski

1 września 1999 - w wyniku reformy oświatowej, do życia zostaje powołane Gimnazjum, którego pierwszym dyrektorem zostaje Zenon Gębarowski (budynek gimnazjum rozbudowywane w latach 2001-2002)

Lipiec 2000 – Firma ,,Żywiec-Zdrój” rozpoczyna produkcję wody mineralnej w Mirosławcu.

Październik 2001 – Premier Jerzy Buzek decyduje o przydzieleniu terenu lotniska do Mirosławca.

24 październik 2002 – otwarcie gimnazjum w Mirosławcu.

4 września 2003 – dzięki ofiarności społeczeństwa ufundowany został sztandar dla 12 Bazy Lotniczej. Dla upamiętnienia tego wydarzenia dzień ten został ustanowiony Świętem 12. Bazy Lotniczej. Co roku w sobotę poprzedzającą ten dzień organizowany jest na terenie lotniska „Piknik Lotniczy”.

2003 – 700 lat Mirosławca.

7 września 2007 – dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika ,,Matki Bożej Loretańskiej Patronki Lotników” w Mirosławcu.

23 stycznia 2008 – w pobliżu lotniska w Mirosławcu doszło do katastrofy wojskowego samolotu CASA, w której zginęło 20 osób.

3 kwiecień 2008 – w Mirosławcu Górnym w miejscu katastrofy samolotu transportowego CASA odsłonięto pomnik poświęcony pamięci 20 oficerów Sił Powietrznych.

2009-2010 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkół w Mirosławcu, Przedszkole Samorządowe, Ośrodek Kultury i Urząd Miasta). Termomodernizacja poprawiła bardzo wygląd budynków, a co za tym idzie wpłynęła na lepszy wizerunek miasta.

Dodatkowe informacje