Urząd Miejski w Mirosławcu

baner baner baner baner Some description here
Zmniejsz domyślny rozmiar czcionki na stronie Przywróć domyślny rozmiar czcionki na stronie  Zwiększ domyślny rozmiar czcionki na stronie
Zmień język strony na angielski - tłumaczenie odbywa się za pomocą usługi google translator powered by Google

KRONIKA MIROSŁAWCA

 

 

początek XIII w. – według Nowackiego w Mirosławcu istniał kościół parafialny „niewiadomego tytułu”.

1303 - Mirosławiec otrzymuje prawa miejskie od władających przejściowo na tym terenie Brandenburczyków (brak dokumentów i zapisów potwierdzających to wydarzenie).

1314 – po raz pierwszy pojawia się w tzw. dyplomatach pojęcie: ,,antiqua via marchionis” (szlak z Choszczna w kierunku na Człuchów przez wieś zwaną Łowicz i Frydland Marchijski). Mirosławiec wymieniany jest w przywileju z 2 lutego 1314 roku, wystawionego przez Henryka i Jana z rodu Wedlów. Pierwszymi rajcami, którzy objęli opiekę nad lokacją byli bracia Jan i Henryk Kienkenstocke, których przywilej nazywa „rajcami założycielami” tego miasta. Przywilej Mirosławca z 1314 r. znajduje się m.in. w wałeckich aktach grodzkich pod rokiem 1565 oraz we „Fragmentach historycznych” J.I. Bocheńskiego. Miasto zostało lokowane na terenie szerokiej, bagnistej doliny przy ważnym szlaku komunikacyjnym i handlowym, przy tzw. „drodze marchijskiej”, łączącej Brandenburgię z Zakonem Krzyżackim. W latach 1314–1448 Wedlowie występują jako właściciele miasta Frydland, brak natomiast wiadomości o przynależności własnościowej okolicznych wsi.

1368 - Mirosławiec pod nazwą Nowy Frydland przywrócony zostaje Polsce.

początek XIV w.Mirosławiec w granicach Brandenburgii, Nowej Marchii i państwa krzyżackiego. Obok miasta zostaje zbudowany pierwotny zamek Wedlów. Ślady zamku na wschód od rynku są pozostałością późniejszej budowli (pałacu) z XVIII wieku, wzniesionej po pożarze całego miasta i zamku w 1719 roku.

1368 – Mirosławiec w granicach Polski. Przyjmuje się, że od roku 1368 ziemia wałecka (w tym Mirosławiec) wróciła pod polskie panowanie, jednak informujący o tym dokument wymienia tylko miejscowości należące do margrabiego, a potem do króla polskiego (Czaplinek, Drahim, Wałcz). Stanowisko Wedlów z Mirosławca przez dłuższy czas było jeszcze niejasne.

sierpień 1049 - zajęcie miasta przez Krzyżaków.

1395 – pożar kościoła im. Marii Magdaleny i całego miasta.

1409 wojska Arndta v. Baden wójta Nowej Marchii zajęły Frydland.

1466 – Mirosławiec wchodzi w skład starostwa drahimskiego. Właścicielem są Wedlowie, którzy odłączywszy się od Wedlów - Tuczyńskich przyjęli nazwisko Frydlandzkich. Po nich właścicielem Mirosławca zostali Blankenburgowie.

1553 – po raz drugi ogień strawił Mirosławiec.

1545 – zostaje rozebrany i ograbiony kościół Marii Magdaleny, pleban i wikariusze opuścili miasto.

1556-1565 – w Mirosławcu doszło do ostrego konfliktu mieszkańców z Jerzym Wedlem. Przebieg konfliktu opisuje w swojej publikacji E. Berg, autor podkreśla bezwzględną dominację dziedzica miasteczka i włości Jerzego Wedla, który lekceważył próby interwencji ze strony króla Zygmunta na rzecz mieszczan broniących swoich praw.

1565 – Zygmunt August na prośbę mieszczan zatwierdza przywilej z 1314 r. dotyczący dochodów miasta.

1591 - zjazd okolicznej szlachty na Mirosławiec, a celem wyprawy było wypędzenie Blankerburga.

1594 – w odwecie za najazdy i grabieże Henryka Blankenburga okoliczna szlachta zebrała siły i dokonała słynnego najazdu na Mirosławiec, używając przy tym armat, zdobyto zamek i ograbiono całe miasto.

1599 – w dokumentach podziałowych Mirosławca wymienia się „35 mieszczan na 21 włókach....w części Frydlanckich (dawniej Wedlowie) w tym 15 rzemieślników (5 tkaczy, 4 sukienników, 2 szewców, bednarz, murarz, kuśnierz, piekarz)... w części Henryka Blankenburga wymieniono 33 mieszczan na 21 włókach w tym 15 rzemieślników (4 szewców, 3 tkaczy, sukiennik, krawiec, kuśnierz, tokarz, kołodziej, ślusarz, zdun, rzeźnik)”.

1616 – podział kompleksu dóbr Mirosławskich.

uot;text-align: justify; line-height: 150%;">Koniec XVII wieku – do życia na stałe wchodzi pieczęć miasta, której wzór do dziś jest herbem Mirosławca. Jest to tarcza cztero polowa z wyobrażonymi dwukrotnie na przemian: białą głową kozła ze złotymi rogami na niebieskim tle oraz białym krzyżem maltańskim na tle czerwonym.

1719 – wielki pożar miasta i zamku.

1731 - po pożarze siedziby rodu Dionizy Blankerburg rozpoczyna budowę pałacu.

1758 - kolejny pożar miasta.

1772 - w wyniku I rozbioru Polski Mirosławiec znalazł się w zaborze pruskim.

1776 - w mieście działa 90 rzemieślników, w tym 32 szewców i 10 krawców.

1783 – Mirosławiec liczył 1305 mieszkańców, natomiast w 1793 r. – 673.

1796–1801 – w tych latach mieszkał przez jakiś czas, uczył się a później wyjechał do Berlina Karol Fryderyk Klöden (1786-1856), wybitny pedagog i reformator systemu kształcenia zawodowego, założyciel pierwszej w Niemczech, średniej szkoły zawodowej w Berlinie.

1796 - pożar miasta.

1791–1813 – w tym okresie przebywał w Mirosławcu Akiba Eger, kierował gminą żydowską w Mirosławcu, prowadził tu słynną szkołę talmudyczną (zwaną Jeschiba lub Jesziwa), później został nadrabinem Poznania, słynny na całą Europę wschodnią.

XIX w. - rozwój rzemiosła i handlu. W ciągu roku odbywa się 7 jarmarków.

1804 – w Mirosławcu zamieszkuje 1806 osób, w tym 859 Żydów.

1806 – pod Mirosławcem stacjonują wojska napoleońskie. W drodze do Królewca (uciekała przed wojskami napoleońskimi) w Mirosławcu zatrzymuje się na jedną noc królowa Luiza – żona Fryderyka Wilhelma III.

1836 – umiera ostatni właściciel Mirosławca baron von Blankenburg.

1868 – w mieście znajdowała się komisja sądowa, magistrat, urząd celny, poczta, synagoga żydowska, miejska szkoła protestancka, szkoła żydowska, prywatna szkoła wyższa dla dziewcząt oraz apteka.

1879 – budowa szosy Wałcz-Mirosławiec.

1885 – dobudowano do kościoła neogotycką wieżę.

1890 - pożar pałacu.

1900 – Mirosławiec uzyskuje połączenie kolejowe z Drawskiem i Kaliszem Pomorskim, liczył wówczas 2233 mieszkańców.

1910 – Mirosławiec liczył 1929 mieszkańców.

1916/18 – podłączenie Mirosławca do sieci wysokiego napięcia.

1922 – Mirosławiec w prowincji „Marchia Graniczna Poznań-Prusy Zachodnie”.

1937 - w Mirosławcu działają: dwa tartaki , farbiarnia i betoniarnia.

10 luty 1945 - Wyzwolenie Mirosławca. W walkach o miasto po raz pierwszy od początku bitwy o Wał Pomorski wykorzystano wszystkie siły pancerne I Armii Wojska Polskiego.

Luty 1945 - utworzenie Milicji Obywatelskiej. Pierwszym komendantem w Mirosławcu był por. Michał Kurbała, a jego zastępcą –Bolesław Ząbek.

Czerwiec 1945 - utworzenie komórek PPR przy posterunku MO w Mirosławcu.

3 grudnia 1945 - sporządzenie pierwszego aktu urodzenia w mirosławieckim USC dla córki Marceliny i Aleksandra Szadenów.

Grudzień 1945 - powstaje Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska”. Jej założycielem jest Franciszek Janecki.

11 luty 1946 - Burmistrzem zostaje Marian Kuszycki.

1946 - z ramienia KP PPR w Wałczu wiceburmistrzem mianowano Leona Wadowskiego.

1946 - uruchomienie Młyna Kosiakowo w Mirosławcu. Powstaje nadleśnictwo w Orlu. Mirosławiec liczy 827 Mieszkańców.

Kwiecień 1947 - utworzenie koła Ligi Kobiet Polskich.

I połowa 1947 - akcja przesiedleńcza ludności niemieckiej mieszkającej w Mirosławcu i pobliskich osadach.

Grudzień 1948 – powstaje Gminny Ośrodek Maszynowy.

10 grudnia 1948 – założenie Biblioteki Miejskiej przez Bernarda Jakubowskiego-kierownika Biblioteki Powiatowej w Wałczu. Pierwszym bibliotekarzem został Zenon Wiktorski. Bibliotekę powołano na podstawie uchwały prezydium MRN 28 stycznia 1949 r.

1 luty 1949 – otwarcie biblioteki w Mirosławcu.

1951 powstanie Państwowego Ośrodka Mieszkaniowego.

4 – 5 maj 1966 – uroczysty wiec z okazji pobytu na ziemi wałeckiej sztafety tysiąclecia Chełm Lubelski –Kołobrzeg-Siekierki.

1 września 1967 – powstanie Zasadniczej Szkoły Leśnej dla pracujących w Orlu.

1 września 1968 – powstanie Zasadniczej Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Mirosławcu.

4 maj 1969 – otwarcie Izby Pamięci Narodowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mirosławcu.

8 sierpnia 1970 – po raz pierwszy w USC odbyło się nadanie imienia.

5 lipca 1971 – rozpoczęto produkcję w zakładach Rowerowych ,,Predom - Romet” w Mirosławcu.

1 września 1971 – powstanie Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Mirosławcu.

1971 – Otwarcie Miejskiego Domu Kultury w Mirosławcu.

1 stycznia 1973 – w wyniku zmian struktury terenowych organów administracyjnych powstaje miasto i gmina Mirosławiec.

8 luty 1975 – uroczyste wręczenie dowodów osobistych w 30 rocznice wyzwolenia miasta.

8 maj 1975 – ufundowanie przez komitet rodzicielski sztandaru dla szkoły Podstawowej w Mirosławcu.

25 maj 1975 – podniesienie bandery na statku MS ,,Mirosławiec” w Świnoujściu. Matką chrzestną została Józefa Balawejder.

22 lipca 1975 – oddanie do użytku Parku Miejskiego w Mirosławcu.

30 września 1975 odsłonięcie pomnika ku czci żołnierzy poległych w walce o wyzwolenie miasta.

24 stycznia 1977 – oddanie do użytku bloku spółdzielczego dla 50 rodzin.

13 czerwca 1978 – otwarcie stanicy harcerskiej w Próchnówku.

17 maj 1979 otwarcie kawiarni ,,Mira” przy domu handlowym w Mirosławcu.

13 czerwca 1979 otwarcie stanicy harcerskiej w Piecniku.

1983-84 - budowa i otwarcie Muzeum Walk o Wał Pomorski

1 września 1999 - w wyniku reformy oświatowej, do życia zostaje powołane Gimnazjum, którego pierwszym dyrektorem zostaje Zenon Gębarowski (budynek gimnazjum rozbudowywane w latach 2001-2002)

Lipiec 2000 – Firma ,,Żywiec-Zdrój” rozpoczyna produkcję wody mineralnej w Mirosławcu.

Październik 2001 – Premier Jerzy Buzek decyduje o przydzieleniu terenu lotniska do Mirosławca.

24 październik 2002 – otwarcie gimnazjum w Mirosławcu.

4 września 2003 – dzięki ofiarności społeczeństwa ufundowany został sztandar dla 12 Bazy Lotniczej. Dla upamiętnienia tego wydarzenia dzień ten został ustanowiony Świętem 12. Bazy Lotniczej. Co roku w sobotę poprzedzającą ten dzień organizowany jest na terenie lotniska „Piknik Lotniczy”.

2003 – 700 lat Mirosławca.

7 września 2007 – dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika ,,Matki Bożej Loretańskiej Patronki Lotników” w Mirosławcu.

23 stycznia 2008 – w pobliżu lotniska w Mirosławcu doszło do katastrofy wojskowego samolotu CASA, w której zginęło 20 osób.

3 kwiecień 2008 – w Mirosławcu Górnym w miejscu katastrofy samolotu transportowego CASA odsłonięto pomnik poświęcony pamięci 20 oficerów Sił Powietrznych.

2009-2010 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkół w Mirosławcu, Przedszkole Samorządowe, Ośrodek Kultury i Urząd Miasta). Termomodernizacja poprawiła bardzo wygląd budynków, a co za tym idzie wpłynęła na lepszy wizerunek miasta.

Dodatkowe informacje