Urząd Miejski w Mirosławcu

baner baner baner baner Some description here
Zmniejsz domyślny rozmiar czcionki na stronie Przywróć domyślny rozmiar czcionki na stronie  Zwiększ domyślny rozmiar czcionki na stronie
Zmień język strony na angielski - tłumaczenie odbywa się za pomocą usługi google translator powered by Google

XXV Sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu

29 grudnia 2016 r. odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu. Najważniejszym punktem sesji było uchwalenie budżetu gminy na rok 2017. Poniżej najważniejsze założenia budżetu:

- Dochody budżetu - 25.683.467,00 zł

- Wydatki budżetu - 30.198.514,12 zł

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 4.515.047,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów (5.180.600 zł) i pożyczek (679.000 zł). Pożyczki i kredyty są planowane jako zabezpieczenie środków na inwestycje realizowane z projektów unijnych. Po uzyskaniu dofinansowania kredyty i pożyczki będą na bieżąco spłacane.

Wydatki na tzw. mały fundusz sołecki to kwota 24.700 zł.

 

Wśród zadań realizowanych z nowego budżetu:

- Przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - 1.200.000 zł,

- Cyfrowy Mirosławiec - nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec - bieżące - 652.178 zł, inwestycyjne - 41.390 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle - 680.298 zł,

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo - 2.222.172 zł,

- Przebudowa ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec wraz z odwodnieniem (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 177) - 1.025.964 zł,

- Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę j. Kosiakowo) - 68.442 zł,

- Termomodernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej - 905.000 zł.

Ponadto zostało podjętych wiele ważnych uchwał, m.in.:

- w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,

- w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020,

- w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021,

- w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2018,

- w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat,

- w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec. 

 

 

Dodatkowe informacje