Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

Pomoc Społecznej

Dodatek energetyczny - ważna informacja dla mieszkańców

 

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny będzie przyznawany w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

• ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966),

• jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

• zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

Załączniki
Download this file (WNIOSEK o dodatek energetyczny.doc)WNIOSEK o dodatek energetyczny.doc[ ]42 kB

Czytaj więcej: Dodatek energetyczny - ważna informacja dla mieszkańców

Podziękowanie dla Zakładu Mechanicznego „METALTECH” w Mirosławcu

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu wraz z pracownikami dziękuje Zarządowi Zakładu Mechanicznego „METALTECH” za ufundowanie paczek ze słodyczami dla 50 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. Do podziękowań dołączają się obdarowane dzieci oraz ich rodziny.

 

Projekt „DRUGA SZANSA” 2013-2014 r.

 

Od stycznia 2013 r. Miejsko  -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu realizuje szóstą edycję Partnerskiego Projektu Systemowego „DRUGA SZANSA”. Projekt obejmuje lata 2013-2014 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Uczestnikami projektu są osoby nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, których trudna sytuacja życiowa spowodowana jest bezrobociem, niepełnosprawnością, bezradnością w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. W projekcie bierze udział 16 osób oraz ich rodziny. Łącznie 71 osób. Rekrutację osób do projektu przeprowadzili pracownicy socjalni na podstawie danych ośrodka pomocy społecznej i wywiadów środowiskowych. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej poprzez: więcej...

Czytaj więcej: Projekt „DRUGA SZANSA” 2013-2014 r.

Świąteczna Zbiórka Żywności

 

W dniach od 29 listopada do 1 grudnia odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności. Zbiórka miała wymiar ogólnopolski i przeprowadzona została przez 32 Banki Żywności. Była to akcja podczas której zbierane były produkty żywnościowe, które zostaną przekazane najuboższym. W naszej gminie akcję zbierania żywności przeprowadził Pilski Bank Żywności. Produkty zbierane były w „Biedronce ”. Do włożenia do koszyka zakupionych artykułów zachęcali: Burmistrz, radny p. Janusz Beer, wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Prawo Istnienia”  z Gimnazjum w Mirosławcu oraz wolontariusze Koła TPD w Mirosławcu. Zebrano 536,60 kg żywności. Dziękujemy wolontariuszom i darczyńcom za udział w akcji.

Rusza nabór do VI edycji Partnerskiego Projektu Systemowego „DRUGA SZANSA”

 

 

W styczniu 2013 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu ruszył z VI edycją Partnerskiego Projektu Systemowego „DRUGA SZANSA”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej u trzynastu osób z gminy Mirosławiec.

więcej...

 

Czytaj więcej: Rusza nabór do VI edycji Partnerskiego Projektu Systemowego „DRUGA SZANSA”

Dodatkowe informacje