Urząd Miejski w Mirosławcu

baner baner baner baner Some description here
Zmniejsz domyślny rozmiar czcionki na stronie Przywróć domyślny rozmiar czcionki na stronie  Zwiększ domyślny rozmiar czcionki na stronie
Zmień język strony na angielski - tłumaczenie odbywa się za pomocą usługi google translator powered by Google

Europejska Sieć Ekologiczna – Natura 2000

 

 

Na terenie Gminy Mirosławiec znajduje się siedem Obszarów Natura 2000:

Jezioro Wielki Bytyń Typ Ostoi B (PLH 320011) – leży na terenie 3 gmin, jego całkowita powierzchnia to 1826.6 ha, z czego na terenie Gminy Mirosławiec 522 ha. Około 45% rezerwatu stanowią wody (m. in. jez. o gł. 41m, pow. 877 ha), a w jego krajobrazie dominują lasy z sędziwymi okazami buka i dęba. Leży w całości na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy w granicach rezerwatu przyrody "Wielki Bytyń". 

Mirosławiec (PLH 320045) – jego łączna powierzchnia wynosi 6 566,60 ha, z czego 4 198 ha ha leży na terenie Gminy Mirosławiec. Na terenie tym stwierdzono 7 typów siedlisk. Występują tu chronione w formie użytków ekologicznych i rezerwatu torfowiska mszarne. Ostoja obejmuje pola, łąki i lasy będące środowiskiem wolnościowego stada żubrów - głównego gatunku ochrony ostoi.

Uroczyska Puszczy Drawskiej (PLH 320046) – ostoja o powierzchni 65 634,19 ha z czego w Gminie Mirosławiec leży 214 ha, obejmująca dużą część kompleksu leśnego. Lasy pokrywają około 25% terenu. Na terenie ostoi rozproszone są liczne, ale bardzo cenne torfowiska. Występują tu: orzeł bielik, bocian czarny oraz kania czarna. Obszar ten jest jedną z najważniejszych w Polsce ostoi lęgowych żurawia. Są także ssaki: bóbr, mopek, nocek duży i wydra.

Lasy Puszczy nad Drawą (PLB 320016) – całkowita ich powierzchnia wynosi 190 279 ha, z czego 214 ha na terenie Gminy Mirosławiec. To jedna z najważniejszych w Polsce ostoi lęgowej ptaków drapieżnych, żurawia oraz ważne zimowisko łabędzia krzykliwego. Wartość przyrodniczą ostoi podnoszą cenne zbiorowiska roślinne, bogate w rzadkie i zagrożone gatunki roślin.

Jezioro Lubie i Dolina Drawy (PLH 320023) – łączna powierzchnia 15 046,70 ha, z czego 233,19 ha w Gminie Mirosławiec. Obszar o koncentracji cennych siedlisk przyrodniczych, ważny dla ochrony np. wydry, bobra czy kumaka nizinnego. 

Ostoja Drawska (PLB 320019) – całkowita pow. 153 906,1 ha, z czego 170,55 ha w Gminie Mirosławiec. Duże zróżnicowanie w rzeźbie terenu, liczne wąwozy i bezodpływowe zbiorniki wodne. Spotkać tu można gatunki charakterystyczne dla roślinności atlantyckiej.

Puszcza nad Gwdą (PLB 300012) – ostoja o powierzchni 77 678,9 ha, z czego w Gminie       1 890 ha. Położona jest w większości na Pojezierzu Wałeckim, Równinie Wałeckiej i Dolinie Gwdy. Obszar ostoi to rozległy kompleks leśny o  urozmaiconej rzeźbie terenu. Wokół jezior utrzymują się rozległe torfowiska. Swoje źródła ma tu również kilka rzek.

Mapa z zaznaczonymi Obszarami Natura 2000:

Dodatkowe informacje