Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

Straż Miejska w Mirosławcu przypomina o niespalaniu śmieci w piecach i kotłowniach c.o - zobacz co za to grozi!

 

Nie spalajmy śmieci dbajmy o nasze dzieci!
Piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci. Spalanie odbywa się w nich przy zbyt niskiej temperaturze, co powoduje wytwarzanie szkodliwych substancji gazowych, które negatywnie wpływają na ludzi i środowisko naturalne. Gdy spalasz śmieci w domowym piecu, zanieczyszczenia uwalniane są do powietrza na bardzo małej wysokości i nie są rozpraszane przez wiatr. Efektem tego jest wzrost koncentracji zanieczyszczeń na bardzo małym terenie wokół nieruchomości w której spalane są śmieci.
Spalanie w piecach domowych śmieci powoduje także osadzanie się tak zwanej sadzy mokrej w przewodach kominowych. Bardzo trudno ją usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego i przyczynić się do pożaru domu. Spalanie śmieci w domowych piecach powoduje zwiększoną ilość zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory.
Co grozi za palenie odpadów (śmieci):

•    Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 (tekst jednolity z póź. zm.):
Art.5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.
Art.10.2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.
•    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 (tekst jednolity z póź. zm.):
Art.71. Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub wspólspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny.
•    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 (tekst jednolity ze zm.):
Art. 363. Wójt. burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziaływuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.
•    Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – Dz. U. z 2007r. Nr. 109, poz. 756  (t.j. z póź. zm.):
Art. 117. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje sie do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy (...) podlega karze grzywny do 1500 zł 

Dodatkowe informacje