Urząd Miejski w Mirosławcu

baner baner baner baner Some description here
Zmniejsz domyślny rozmiar czcionki na stronie Przywróć domyślny rozmiar czcionki na stronie  Zwiększ domyślny rozmiar czcionki na stronie
Zmień język strony na angielski - tłumaczenie odbywa się za pomocą usługi google translator powered by Google

Straż Miejska w Mirosławcu przypomina o niespalaniu śmieci w piecach i kotłowniach c.o - zobacz co za to grozi!

 

Nie spalajmy śmieci dbajmy o nasze dzieci!
Piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci. Spalanie odbywa się w nich przy zbyt niskiej temperaturze, co powoduje wytwarzanie szkodliwych substancji gazowych, które negatywnie wpływają na ludzi i środowisko naturalne. Gdy spalasz śmieci w domowym piecu, zanieczyszczenia uwalniane są do powietrza na bardzo małej wysokości i nie są rozpraszane przez wiatr. Efektem tego jest wzrost koncentracji zanieczyszczeń na bardzo małym terenie wokół nieruchomości w której spalane są śmieci.
Spalanie w piecach domowych śmieci powoduje także osadzanie się tak zwanej sadzy mokrej w przewodach kominowych. Bardzo trudno ją usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego i przyczynić się do pożaru domu. Spalanie śmieci w domowych piecach powoduje zwiększoną ilość zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory.
Co grozi za palenie odpadów (śmieci):

•    Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 (tekst jednolity z póź. zm.):
Art.5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.
Art.10.2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.
•    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 (tekst jednolity z póź. zm.):
Art.71. Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub wspólspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny.
•    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 (tekst jednolity ze zm.):
Art. 363. Wójt. burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziaływuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.
•    Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – Dz. U. z 2007r. Nr. 109, poz. 756  (t.j. z póź. zm.):
Art. 117. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje sie do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy (...) podlega karze grzywny do 1500 zł 

Dodatkowe informacje