Gmina Mirosławiec

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 50 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec - treść podpisanego zarządzenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej 

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 32 ust. 1, art. 35 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463 i 1506) Uchwały nr LXI/486/2023 Burmistrz zarządza co następuje:

§ 1. § 1. Przeznacza do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia na rzecz użytkownika wieczystego.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 50
Burmistrza Mirosławca
z dnia 2 kwietnia 2024 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 979/16, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny 0001 Mirosławiec

2. Powierzchnia działki: 0,0370 ha

3. Księga wieczysta: KO1W/00043008/3

4. Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (4.U3)

5. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec.

6. Dotychczasowa wysokość stawki procentowej opłaty rocznej  z tytułu użytkowania wieczystego - 4%.

7. Wartość nieruchomości ustalona na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego z dnia 27.10.2023r. - 16 306 zł. (słownie: szesnaście tysięcy trzysta sześć złotych).

8. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz użytkownika wieczystego.

9. Cena sprzedaży zgodnie z art. 69 ust. 1 u.g.n - cenę nieruchomości gruntowej niewykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, ustala się jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Pliki do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 50 BURMISTRZA MIROSŁAWCA
Format: docx, 11.32 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności