Gmina Mirosławiec

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 51 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec - treść podpisanego zarządzenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej 

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust.1, art. 35 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 5,  art. 198g ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwały nr LXI/486/2023 Burmistrz zarządza co następuje:

§ 1. Przeznacza do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 51
Burmistrza Mirosławca
z dnia 2 kwietnia 2024 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działek o nr geodezyjnych 979/3 i 979/15, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny 0001 Mirosławiec

2. Łączna powierzchnia działek: 0,0343 ha

3. Księga wieczysta: KO1W/00041757/4

4. Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (4.U8)

5. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec.

6. Dotychczasowa wysokość stawki procentowej opłaty rocznej  z tytułu użytkowania wieczystego - 4%.

7. Wartość nieruchomości ustalona na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego z dnia 27.10.2023r. - 15 582 zł. (słownie: piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote)

8. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz użytkownika wieczystego.

9. Cena sprzedaży ustalona zostanie w drodze negocjacji, zgodnie z art. 69 ust. 2 u.g.n - Cenę nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, ustala się w wysokości nie niższej niż dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż wartość nieruchomości gruntowej określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

 

Pliki do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 51 BURMISTRZA MIROSŁAWCA
Format: docx, 11.33 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności