Gmina Mirosławiec

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 51 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec - treść podpisanego zarządzenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej 

Na podstawie art. 13, art. 25, art. 34 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463 i 1506), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz Uchwały nr LXV/533/2024 Burmistrz zarządza co następuje:

§ 1. Przeznacza do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 52
Burmistrza Mirosławca
z dnia 2 kwietnia 2024 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

1. Nieruchomość lokalowa nr 11  położona w Mirosławcu  przy ul. Wolności 16 na działce o nr geodezyjnym 215/1, usytuowana na II piętrze budynku wielorodzinnego o pow. użytkowej 52,68 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w częściach wspólnych i gruncie wynoszącym 884/10000 oraz budynkiem garażu o pow. użytkowej 20 m², położonym na działce o nr geodezyjnym 217/4 przy ul. Wolności 16.

2. Powierzchnia całkowita: lokal z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicą) znajdującym się na działce o nr 215/1) - 59,58 m².

3. Księga wieczysta: KO1W/000017525/2 (lokal mieszkalny) i KO1W/00013928/9 (garaż).

4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Mirosławiec działka o nr 215/1 posiada przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (4.MW1), działka o nr 217/4 posiada przeznaczenie - teren parkingów i garaży (4.KP3).

5. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec.

6. Forma sprzedaży: przetargowa.

7. Opis lokalu mieszkalnego nr 11:
Lokal mieszkalny usytuowany jest na II  piętrze  budynku wielorodzinnego; składa się z 2 pokoi,  łazienki, kuchni  i przedpokoju o łącznej powierzchni 52,68 m² oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o pow. 6,90 m². Łączna powierzchnia lokalu z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 59,58 m².

8. Opis garażu:
Budynek murowany o pow. zabudowy 20 m², pow. użytkowej  17,60 m², w zabudowie szeregowej.

9. Cena wywoławcza brutto sprzedaży: 185 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie do 17 maja 2024 r.

Pliki do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 52 BURMISTRZA MIROSŁAWCA
Format: docx, 11.55 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności