Gmina Mirosławiec

Informacja o możliwości zgłoszenia kandydatur na urzędnika wyborczego

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie o możliwości zgłoszenia kandydatur na urzędnika wyborczego w gminie Kalisz Pomorski (powiat drawski) oraz gminie Darłowo (powiat sławieński)
Na podstawie § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 856) w związku art. 191c § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) informuję o możliwości zgłoszenia kandydatur na urzędnika wyborczego w:
1) gminie Kalisz Pomorski (powiat drawski),
2) gminie Darłowo (powiat sławieński).
Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie (decyduje data wpływu) do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie, ul. Gen. Wł. Andersa 34, 75-950 Koszalin drogą pocztową, wysyłając uprzednio skan zgłoszenia na adres e-mail: koszalin@kbw.gov.pl (link zewnętrzny otwierany w nowym oknie)  lub osobiście w siedzibie biura.
Zgodnie z § 3 ww. uchwały zgłoszenie dokonuje się na formularzach ustalonych przez Państwową Komisję Wyborczą oraz do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, a jego oryginał przedkłada się do wglądu dyrektorowi delegatury.
Dyrektor potwierdza kopię za zgodność z oryginałem.
1. W przypadku pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata;
2. Dla innych osób kandydujących mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1 – kandydat zobowiązany jest przedłożyć do wglądu dyrektorowi delegatury oryginał świadectwa pracy, pisemnego
zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w urzędzie lub jednostce, o których mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 5 lat.
3. Dodatkowe informacje w sprawie zgłoszenia można uzyskać, pisząc na adres: koszalin@kbw.gov.pl oraz na stronie internetowej https://koszalin.kbw.gov.pl (link zewnętrzny otwierany w nowym oknie) w zakładce „urzędnik wyborczy”, wzory zgłoszenia: https://pkw.gov.pl/kbw/ urzednicy-wyborczy/zgloszenie (link zewnętrzny otwierany w nowym oknie)
Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności