Gmina Mirosławiec

Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" (współfinansowane przez UE ze środków EFRR i BP w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz z RFIL)

logotypy prjketu: Fundusze europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska, Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

11.08.2023 r.

Kolejny etap rewitalizacji w Mirosławcu

Minęły kolejne miesiące robót prowadzonych na ulicy Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu w ramach projektu „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”. Nastąpił częściowy odbiór robót na ulicy Dworcowej, gdzie prace są bardzo zaawansowane. Przyspieszyły prace na ulicy Spokojnej, gdzie wykonane są roboty drogowe, dobiegają końca prace związane z wykonaniem dróg i parkingów wewnątrz osiedla, wykonano fundamenty pod mini halę targową. Wykonano również roboty związane z oświetleniem ulicznym, a przy wiacie przystankowej i w miejscu targowiska zamontowane zostały toalety publiczne. W najbliższym czasie realizowane będą prace związane z budową mini hali targowej, małą architekturą i nasadzeniem zieleni.

Prace objęte projektem współfinansowane są przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020, w wysokości 3 553 093,58 zł. Częściowe pokrycie wkładu własnego zapewniają też pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 574 555 zł.

Z tygodnia na tydzień estetyka Mirosławca poprawia się, a zrewitalizowana przestrzeń  poprawi jakość życia mieszkańców.

zdjęcia z kolejnego etapu rewitalizacji

06.12.2022 r.

Podstawowe informacje o projekcie:

Projekt „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Beneficjent:  Gmina Mirosławiec 

Umowa o dofinansowanie Projektu Nr RPZP.09.03.00-32-0007/19-00 z dn. 01.10.2020 r.

Celem projektu jest Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej oraz zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne. 

Termin realizacji projektu:  04.03.2021 r. – 30.11.2023 r.

Przewidywana całkowita wartość projektu: 6 265 221,16 zł, w tym:

Koszty kwalifikowalne: 4 737 458,13 zł

Koszty niekwalifikowalne: 1 527 763,04  zł (w tym: 574 555,00 zł – to dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Kwota dofinansowania: 3 553 093,58 zł 
(co stanowi 74,9999996306 % kosztów kwalifikowalnych), w tym: 
-  środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 079 347,77 zł

-  środki z Budżetu Państwa – 473 745,81 zł

Inwestycja realizowana w formule „Zaprojektuj wybuduj”. 

Rezultat projektu: 

Projekt przyczyni się do zrewitalizowania zdegradowanej przestrzeni miasta przyczyniając się do ożywienia społeczno-gospodarczego na tym obszarze. Jego realizacja wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i zmniejszeniu ryzyka wykluczenia społecznego. Projekt wpłynie na poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz na poprawę bezpieczeństwa , co  w konsekwencji będzie miało wpływ na ograniczenie problemów społecznych występujących na terenie obszaru rewitalizowanego w zakresie ubóstwa, bezrobocia, przemocy w rodzinie

Zadania i wydatki zaplanowane w projekcie:

1. Prace przygotowawcze – studium wykonalności

     Opracowanie Studium wykonalności (wydatek poniesiony w 2019 roku niezbędny jako załącznik do wniosku o dofinansowanie – koszt kwalifikowalny)

2. Prace przygotowawcze – program funkcjonalno-użytkowy

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (wydatek poniesiony w 2019 roku niezbędny jako załącznik do wniosku o dofinansowanie – koszt kwalifikowalny)

3. Prace budowlane oraz przygotowanie dokumentacji technicznej – modernizacja targowiska, podniesienie estetyki przestrzeni wspólnej wewnątrz budynków wielorodzinnych 
przy ul. Spokojnej

-     Opracowanie projektu budowlanego - podniesienie estetyki przestrzeni wspólnej pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ulicy spokojnej, modernizacja targowiska

-     Roboty budowlane – infrastruktura niezaliczana do infrastruktury liniowej

-     Roboty budowlane – infrastruktura liniowa (rozbiórka istniejących dróg i chodników, wykonanie dróg i chodników, wykonanie okablowania do oświetlenia ulicy, remont, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej);

4. Prace budowlane oraz przygotowanie dokumentacji technicznej - poprawa warunków technicznych, bezpieczeństwa i walorów estetycznych terenów pokolejowych poprzez zagospodarowanie terenu (modernizacja ul. Dworcowej)

-     Opracowanie projektu budowlanego – poprawa warunków technicznych, bezpieczeństwa i walorów estetycznych terenów pokolejowych poprzez zagospodarowanie terenu (modernizacja ul. Dworcowej)

-     Roboty budowlane – infrastruktura niezaliczana do infrastruktury liniowej

-     Roboty budowlane – infrastruktura liniowa (rozbiórka istniejących dróg i chodników, wykonanie dróg, budowa chodników, okablowanie do systemu oświetlenia,  budowa kanalizacji deszczowej);

5. Nadzór inwestorski – modernizacja targowiska, podniesienie estetyki przestrzeni wspólnej wewnątrz budynków wewnątrz budynków wielorodzinnych przy ul. Spokojnej;

6. Nadzór inwestorski – poprawa warunków technicznych, bezpieczeństwa i walorów estetycznych terenów pokolejowych poprzez zagospodarowanie terenu (modernizacja ul. Dworcowej);

7. Działania promocyjne i informacyjne;

8. Koszty pośrednie (koszty osobowe i administracyjne związane z obsługą projektu w wysokości do 2 % bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych)

RPO-plakat-Dobra_Przestrzeń__jpg 

29.11.2022 r.

Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej i Spokojnej


Trwa realizacja projektu „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” dofinansowanego ze środków EFRR i BP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich (Umowa o dofinansowanie Umowę o dofinansowanie Nr RPZP.09.03.00-32-0007/19-00). Inwestycja finansowana jest również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Mirosławiec pozyskała w wysokości   574 555,00 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na częściowe pokrycie wkładu własnego.

Aktualnie zakończono  prace projektowe, a prace budowlane na ulicach objętych wnioskiem o dofinansowanie są w trakcie realizacji i potrwają do listopada przyszłego roku. W ramach projektu na ulicach Dworcowej i Spokojnej realizowane są etapami prace rozbiórkowe istniejących dróg i chodników, prace budowlane związane z wykonaniem dróg i chodników, oświetlenia remont, budową kanalizacji deszczowej. Przy ul. Dworcowej będzie nowa wiata przystankowa, przy ul. Spokojnej będzie nowa mini hala targowa i przy obu tych obiektach będą nowe toalety publiczne.

Pod koniec realizacji projektu przybędzie zieleni i obiektów małej architektury.

Zdjęcia z trwających prac

 

10.03.2021 r.

Wyłoniono wykonawcę projektu: „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”Gmina i Miasto Mirosławiec wyłoniła wykonawcę na realizację projektu na przebudowę ulicy Dworcowej i Spokojnej. W dniu 4 marca 2021 r. z wykonawcą robót: "Roboty Drogowo - Budowlane" Jacek Karpinski, ul. Norwida 9/7 z siedzibą w Złotowie zostały zawarte umowy na roboty drogowe o łącznej wartości: 6.022.823,33 zł brutto na realizację zadania p.n.: "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w systemie zaprojektuj i wybuduj". Część I: "Przebudowa ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji". Część II: "Przebudowa ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji". Termin realizacji obu zadań do dnia 29 września 2023 r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Kwota dofinansowania wynosi  3 553 093,58 zł.
Inwestycja będzie realizowana w formule „Zaprojektuj wybuduj” i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU oraz realizację robót budowlanych obejmująca m.in. wykonanie dróg i chodników, wykonanie okablowania do oświetlenia, remont przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, modernizację targowiska. W wyniku realizacji projektu podniesiona zostanie estetyka przestrzeni wspólnej wewnątrz budynków wielorodzinnych przy ul. Spokojnej, a także poprawione zostaną warunki techniczne, bezpieczeństwo i walory estetyczne terenów pokolejowych na ul. Dworcowej.

Pozyskane przez Gminę Mirosławiec środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w projekcie (częściowe pokrycie wkładu własnego).

logotypy prjketu: Fundusze europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska, Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

 

wizualizacja koncepcji Dobrej Przestrzeni

 

Wizualizacja koncepcji nr 2 Dobrej Przestrzeni

 

 

 28.10.2020 r.

Gmina Mirosławiec otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Na początku sierpnia br. Gmina Mirosławiec złożyła wniosek o wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W województwie zachodniopomorskim wszystkie gminy i powiaty złożyły wnioski o środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wysokość przysługujących Gminie Mirosławiec i wnioskowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosiła 574 555,00 zł. Pełna kwota dotacji wpłynęła już na konto Gminy. Środki z RFIL mogą zostać wykorzystane wyłącznie na działania inwestycyjne. Planuje się, że otrzymane rządowe środki będą przeznaczone jako częściowe pokrycie wkładu własnego przy realizacji projektu „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” dofinansowanego ze środków EFRR i BP w ramach RPO WZ 2014-2020. 

szare tło, po lewej w tle orzeł - z godła Polski o białych konturach, u góry po lewej stronie flaga Polski, po prawej Godło Polski, poniżej tekst: Dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych, niżej od lewej sstrony: dofinansowanie: 574 555 zł, pod spodem: całkowita wartość inwestycji: 5 584 631,45 zł.

 02.10.2020 r.

 

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu: „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”Dnia 1 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik w obecności pani Anny Bańkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podpisał Umowę o (Nr RPZP.09.03.00-32-0007/19-00) na dofinansowanie  projektu pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” ze środków EFRR i BP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Gmina i Miasto Mirosławiec złożyła wniosek o dofinansowanie projektu (nr RPZP.09.03.00-32-0007/19) w dniu 22 lutego 2019 r. W pierwszym etapie nie otrzymał dofinansowania z powodu niewystarczającej ilości punktów.  5 grudnia 2019 r. Gmina i Miasto Mirosławiec złożyła protest, który został uwzględniony i w wyniku procedury odwoławczej projekt otrzymał większą liczbę punktów. W związku z zakończeniem procedury odwoławczej oraz dostępnością środków decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 553 093,58 zł.

Przewidywany termin realizacji projektu:   30.12.2020 r. – 30.11.2023 r.

Przewidywana całkowita wartość projektu: 5 684 631,45 zł, w tym:

Kwota dofinansowania: 3 553 093,58 zł (w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 079 347,77 zł, środki z Budżetu Państwa – 473 745,81 zł)

Wkład własny z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec:  2 131 537,87 zł, w tym:

Inwestycja będzie realizowana w formule „Zaprojektuj wybuduj”. Projekt przewiduje wyłonienie Wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową w oparciu o PFU oraz zrealizuje roboty budowlane.  
Zadania i wydatki zaplanowane w projekcie:
1. Prace przygotowawcze – studium wykonalności
     Opracowanie Studium wykonalności (wydatek poniesiony w 2019 roku niezbędny jako załącznik do wniosku o dofinansowanie – koszt kwalifikowalny)
2. Prace przygotowawcze – program funkcjonalno-użytkowy
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (wydatek poniesiony w 2019 roku niezbędny jako załącznik do wniosku o dofinansowanie – koszt kwalifikowalny)
3. Prace budowlane oraz przygotowanie dokumentacji technicznej – modernizacja targowiska, podniesienie estetyki przestrzeni wspólnej wewnątrz budynków wielorodzinnych
przy ul. Spokojnej
-     Opracowanie projektu budowlanego - podniesienie estetyki przestrzeni wspólnej pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ulicy spokojnej, modernizacja targowiska
-     Roboty budowlane – infrastruktura niezaliczana do infrastruktury liniowej
-     Roboty budowlane – infrastruktura liniowa (rozbiórka istniejących dróg i chodników, wykonanie dróg i chodników, wykonanie okablowania do oświetlenia ulicy, remont, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej);
4. Prace budowlane oraz przygotowanie dokumentacji technicznej - poprawa warunków technicznych, bezpieczeństwa i walorów estetycznych terenów pokolejowych poprzez zagospodarowanie terenu (modernizacja ul. Dworcowej)
-     Opracowanie projektu budowlanego – poprawa warunków technicznych, bezpieczeństwa i walorów estetycznych terenów pokolejowych poprzez zagospodarowanie terenu (modernizacja ul. Dworcowej)
-    Roboty budowlane – infrastruktura niezaliczana do infrastruktury liniowej
-     Roboty budowlane – infrastruktura liniowa (rozbiórka istniejących dróg i chodników, wykonanie dróg, budowa chodników, okablowanie do systemu oświetlenia,  budowa kanalizacji deszczowej);
5. Nadzór inwestorski – modernizacja targowiska, podniesienie estetyki przestrzeni wspólnej wewnątrz budynków wewnątrz budynków wielorodzinnych przy ul. Spokojnej;
6. Nadzór inwestorski – poprawa warunków technicznych, bezpieczeństwa i walorów estetycznych terenów pokolejowych poprzez zagospodarowanie terenu (modernizacja ul. Dworcowej);
7. Działania promocyjne i informacyjne;

Zdjęcia z podpisania umowy

 

 

logotypy prjketu: Fundusze europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska, Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne