Gmina Mirosławiec
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gmina Mirosławiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.miroslawiec.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści, które mogą być niedostępne:
•    brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
•    część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
•    dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności - 31 marca 2022 r. - Raport z przeglądu

Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności - 29 marca 2023 r. - Raport z przeglądu 

 

 

 

Link do wyniku przeprowadzonej analizy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wykonano walidację strony poprzez stronę: https://wave.webaim.org 

Wykonano badanie - link do raportu: https://wave.webaim.org/report#/https://www.miroslawiec.pl 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamila Borowiec, promocja@miroslawiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48672590261. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

a)  wejście główne do budynku częściowo przystosowane dla osób niepełnosprawnych - w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – platforma wjazdowa. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych, którym powiadamia się pracownika Urzędu o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału dzwonka, pracownik udziela osobie niepełnosprawnej pomocy w załatwieniu sprawy. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się najbliżej wejścia głównego do budynku na parterze.

b) wejście z tyłu budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych - w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, do którego prowadzą tylko schody,

c)  wejście boczne od lewej strony budynku Urzędu, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, bez schodów wejściowych oraz wysokich progów. o szerokości 90 cm. Wejście nieużywane, zamknięte na klucz.

W Urzędzie nie ma windy.

Na parkingu przy Urzędzie nie wyznaczono miejsc parkingowych dedykowanych dla osób niepełnosprawnych.

W Urzędzie nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848