Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" (współfinansowane przez UE ze środków EFRR i BP w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz z RFIL)

logotypy prjketu: Fundusze europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska, Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

11.08.2023 r.

Kolejny etap rewitalizacji w Mirosławcu

Minęły kolejne miesiące robót prowadzonych na ulicy Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu w ramach projektu „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”. Nastąpił częściowy odbiór robót na ulicy Dworcowej, gdzie prace są bardzo zaawansowane. Przyspieszyły prace na ulicy Spokojnej, gdzie wykonane są roboty drogowe, dobiegają końca prace związane z wykonaniem dróg i parkingów wewnątrz osiedla, wykonano fundamenty pod mini halę targową. Wykonano również roboty związane z oświetleniem ulicznym, a przy wiacie przystankowej i w miejscu targowiska zamontowane zostały toalety publiczne. W najbliższym czasie realizowane będą prace związane z budową mini hali targowej, małą architekturą i nasadzeniem zieleni.

Prace objęte projektem współfinansowane są przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020, w wysokości 3 553 093,58 zł. Częściowe pokrycie wkładu własnego zapewniają też pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 574 555 zł.

Z tygodnia na tydzień estetyka Mirosławca poprawia się, a zrewitalizowana przestrzeń  poprawi jakość życia mieszkańców.

zdjęcia z kolejnego etapu rewitalizacji

06.12.2022 r.

Podstawowe informacje o projekcie:

Projekt „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Beneficjent:  Gmina Mirosławiec 

Umowa o dofinansowanie Projektu Nr RPZP.09.03.00-32-0007/19-00 z dn. 01.10.2020 r.

Celem projektu jest Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej oraz zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne. 

Termin realizacji projektu:  04.03.2021 r. – 30.11.2023 r.

Przewidywana całkowita wartość projektu: 6 265 221,16 zł, w tym:

Koszty kwalifikowalne: 4 737 458,13 zł

Koszty niekwalifikowalne: 1 527 763,04  zł (w tym: 574 555,00 zł – to dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Kwota dofinansowania: 3 553 093,58 zł 
(co stanowi 74,9999996306 % kosztów kwalifikowalnych), w tym: 
-  środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 079 347,77 zł

-  środki z Budżetu Państwa – 473 745,81 zł

Inwestycja realizowana w formule „Zaprojektuj wybuduj”. 

Rezultat projektu: 

Projekt przyczyni się do zrewitalizowania zdegradowanej przestrzeni miasta przyczyniając się do ożywienia społeczno-gospodarczego na tym obszarze. Jego realizacja wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i zmniejszeniu ryzyka wykluczenia społecznego. Projekt wpłynie na poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz na poprawę bezpieczeństwa , co  w konsekwencji będzie miało wpływ na ograniczenie problemów społecznych występujących na terenie obszaru rewitalizowanego w zakresie ubóstwa, bezrobocia, przemocy w rodzinie

Zadania i wydatki zaplanowane w projekcie:

1. Prace przygotowawcze – studium wykonalności

     Opracowanie Studium wykonalności (wydatek poniesiony w 2019 roku niezbędny jako załącznik do wniosku o dofinansowanie – koszt kwalifikowalny)

2. Prace przygotowawcze – program funkcjonalno-użytkowy

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (wydatek poniesiony w 2019 roku niezbędny jako załącznik do wniosku o dofinansowanie – koszt kwalifikowalny)

3. Prace budowlane oraz przygotowanie dokumentacji technicznej – modernizacja targowiska, podniesienie estetyki przestrzeni wspólnej wewnątrz budynków wielorodzinnych 
przy ul. Spokojnej

-     Opracowanie projektu budowlanego - podniesienie estetyki przestrzeni wspólnej pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ulicy spokojnej, modernizacja targowiska

-     Roboty budowlane – infrastruktura niezaliczana do infrastruktury liniowej

-     Roboty budowlane – infrastruktura liniowa (rozbiórka istniejących dróg i chodników, wykonanie dróg i chodników, wykonanie okablowania do oświetlenia ulicy, remont, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej);

4. Prace budowlane oraz przygotowanie dokumentacji technicznej - poprawa warunków technicznych, bezpieczeństwa i walorów estetycznych terenów pokolejowych poprzez zagospodarowanie terenu (modernizacja ul. Dworcowej)

-     Opracowanie projektu budowlanego – poprawa warunków technicznych, bezpieczeństwa i walorów estetycznych terenów pokolejowych poprzez zagospodarowanie terenu (modernizacja ul. Dworcowej)

-     Roboty budowlane – infrastruktura niezaliczana do infrastruktury liniowej

-     Roboty budowlane – infrastruktura liniowa (rozbiórka istniejących dróg i chodników, wykonanie dróg, budowa chodników, okablowanie do systemu oświetlenia,  budowa kanalizacji deszczowej);

5. Nadzór inwestorski – modernizacja targowiska, podniesienie estetyki przestrzeni wspólnej wewnątrz budynków wewnątrz budynków wielorodzinnych przy ul. Spokojnej;

6. Nadzór inwestorski – poprawa warunków technicznych, bezpieczeństwa i walorów estetycznych terenów pokolejowych poprzez zagospodarowanie terenu (modernizacja ul. Dworcowej);

7. Działania promocyjne i informacyjne;

8. Koszty pośrednie (koszty osobowe i administracyjne związane z obsługą projektu w wysokości do 2 % bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych)

RPO-plakat-Dobra_Przestrzeń__jpg 

29.11.2022 r.

Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej i Spokojnej


Trwa realizacja projektu „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” dofinansowanego ze środków EFRR i BP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich (Umowa o dofinansowanie Umowę o dofinansowanie Nr RPZP.09.03.00-32-0007/19-00). Inwestycja finansowana jest również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Mirosławiec pozyskała w wysokości   574 555,00 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na częściowe pokrycie wkładu własnego.

Aktualnie zakończono  prace projektowe, a prace budowlane na ulicach objętych wnioskiem o dofinansowanie są w trakcie realizacji i potrwają do listopada przyszłego roku. W ramach projektu na ulicach Dworcowej i Spokojnej realizowane są etapami prace rozbiórkowe istniejących dróg i chodników, prace budowlane związane z wykonaniem dróg i chodników, oświetlenia remont, budową kanalizacji deszczowej. Przy ul. Dworcowej będzie nowa wiata przystankowa, przy ul. Spokojnej będzie nowa mini hala targowa i przy obu tych obiektach będą nowe toalety publiczne.

Pod koniec realizacji projektu przybędzie zieleni i obiektów małej architektury.

Zdjęcia z trwających prac

 

10.03.2021 r.

Wyłoniono wykonawcę projektu: „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”Gmina i Miasto Mirosławiec wyłoniła wykonawcę na realizację projektu na przebudowę ulicy Dworcowej i Spokojnej. W dniu 4 marca 2021 r. z wykonawcą robót: "Roboty Drogowo - Budowlane" Jacek Karpinski, ul. Norwida 9/7 z siedzibą w Złotowie zostały zawarte umowy na roboty drogowe o łącznej wartości: 6.022.823,33 zł brutto na realizację zadania p.n.: "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w systemie zaprojektuj i wybuduj". Część I: "Przebudowa ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji". Część II: "Przebudowa ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach rewitalizacji". Termin realizacji obu zadań do dnia 29 września 2023 r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Kwota dofinansowania wynosi  3 553 093,58 zł.
Inwestycja będzie realizowana w formule „Zaprojektuj wybuduj” i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU oraz realizację robót budowlanych obejmująca m.in. wykonanie dróg i chodników, wykonanie okablowania do oświetlenia, remont przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, modernizację targowiska. W wyniku realizacji projektu podniesiona zostanie estetyka przestrzeni wspólnej wewnątrz budynków wielorodzinnych przy ul. Spokojnej, a także poprawione zostaną warunki techniczne, bezpieczeństwo i walory estetyczne terenów pokolejowych na ul. Dworcowej.

Pozyskane przez Gminę Mirosławiec środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w projekcie (częściowe pokrycie wkładu własnego).

logotypy prjketu: Fundusze europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska, Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

 

wizualizacja koncepcji Dobrej Przestrzeni

 

Wizualizacja koncepcji nr 2 Dobrej Przestrzeni

 

 

 28.10.2020 r.

Gmina Mirosławiec otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Na początku sierpnia br. Gmina Mirosławiec złożyła wniosek o wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W województwie zachodniopomorskim wszystkie gminy i powiaty złożyły wnioski o środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wysokość przysługujących Gminie Mirosławiec i wnioskowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosiła 574 555,00 zł. Pełna kwota dotacji wpłynęła już na konto Gminy. Środki z RFIL mogą zostać wykorzystane wyłącznie na działania inwestycyjne. Planuje się, że otrzymane rządowe środki będą przeznaczone jako częściowe pokrycie wkładu własnego przy realizacji projektu „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” dofinansowanego ze środków EFRR i BP w ramach RPO WZ 2014-2020. 

szare tło, po lewej w tle orzeł - z godła Polski o białych konturach, u góry po lewej stronie flaga Polski, po prawej Godło Polski, poniżej tekst: Dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych, niżej od lewej sstrony: dofinansowanie: 574 555 zł, pod spodem: całkowita wartość inwestycji: 5 584 631,45 zł.

 02.10.2020 r.

 

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu: „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”Dnia 1 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik w obecności pani Anny Bańkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podpisał Umowę o (Nr RPZP.09.03.00-32-0007/19-00) na dofinansowanie  projektu pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” ze środków EFRR i BP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Gmina i Miasto Mirosławiec złożyła wniosek o dofinansowanie projektu (nr RPZP.09.03.00-32-0007/19) w dniu 22 lutego 2019 r. W pierwszym etapie nie otrzymał dofinansowania z powodu niewystarczającej ilości punktów.  5 grudnia 2019 r. Gmina i Miasto Mirosławiec złożyła protest, który został uwzględniony i w wyniku procedury odwoławczej projekt otrzymał większą liczbę punktów. W związku z zakończeniem procedury odwoławczej oraz dostępnością środków decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 553 093,58 zł.

Przewidywany termin realizacji projektu:   30.12.2020 r. – 30.11.2023 r.

Przewidywana całkowita wartość projektu: 5 684 631,45 zł, w tym:

Kwota dofinansowania: 3 553 093,58 zł (w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 079 347,77 zł, środki z Budżetu Państwa – 473 745,81 zł)

Wkład własny z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec:  2 131 537,87 zł, w tym:

Inwestycja będzie realizowana w formule „Zaprojektuj wybuduj”. Projekt przewiduje wyłonienie Wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową w oparciu o PFU oraz zrealizuje roboty budowlane.  
Zadania i wydatki zaplanowane w projekcie:
1. Prace przygotowawcze – studium wykonalności
     Opracowanie Studium wykonalności (wydatek poniesiony w 2019 roku niezbędny jako załącznik do wniosku o dofinansowanie – koszt kwalifikowalny)
2. Prace przygotowawcze – program funkcjonalno-użytkowy
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (wydatek poniesiony w 2019 roku niezbędny jako załącznik do wniosku o dofinansowanie – koszt kwalifikowalny)
3. Prace budowlane oraz przygotowanie dokumentacji technicznej – modernizacja targowiska, podniesienie estetyki przestrzeni wspólnej wewnątrz budynków wielorodzinnych
przy ul. Spokojnej
-     Opracowanie projektu budowlanego - podniesienie estetyki przestrzeni wspólnej pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ulicy spokojnej, modernizacja targowiska
-     Roboty budowlane – infrastruktura niezaliczana do infrastruktury liniowej
-     Roboty budowlane – infrastruktura liniowa (rozbiórka istniejących dróg i chodników, wykonanie dróg i chodników, wykonanie okablowania do oświetlenia ulicy, remont, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej);
4. Prace budowlane oraz przygotowanie dokumentacji technicznej - poprawa warunków technicznych, bezpieczeństwa i walorów estetycznych terenów pokolejowych poprzez zagospodarowanie terenu (modernizacja ul. Dworcowej)
-     Opracowanie projektu budowlanego – poprawa warunków technicznych, bezpieczeństwa i walorów estetycznych terenów pokolejowych poprzez zagospodarowanie terenu (modernizacja ul. Dworcowej)
-    Roboty budowlane – infrastruktura niezaliczana do infrastruktury liniowej
-     Roboty budowlane – infrastruktura liniowa (rozbiórka istniejących dróg i chodników, wykonanie dróg, budowa chodników, okablowanie do systemu oświetlenia,  budowa kanalizacji deszczowej);
5. Nadzór inwestorski – modernizacja targowiska, podniesienie estetyki przestrzeni wspólnej wewnątrz budynków wewnątrz budynków wielorodzinnych przy ul. Spokojnej;
6. Nadzór inwestorski – poprawa warunków technicznych, bezpieczeństwa i walorów estetycznych terenów pokolejowych poprzez zagospodarowanie terenu (modernizacja ul. Dworcowej);
7. Działania promocyjne i informacyjne;

Zdjęcia z podpisania umowy

 

 

logotypy prjketu: Fundusze europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska, Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.